Hertz to Kilohertz Conversion

Convert Hertz to Kilohertz (Hz to kHz)

You are currently converting Frequency units from Hertz to Kilohertz

1 Hertz (Hz)

=

0.001 Kilohertz (kHz)

Enter the number of Hertz(Hz) to convert into Kilohertz(kHz).

Hertz(Hz) Value:

Results in Kilohertz(kHz):

1 (Hz) = 0.001 (kHz)

Do you want to convert Kilohertz to Hertz?

How to Convert Hertz to Kilohertz

To convert Hertz to Kilohertz, multiply the Frequency by the conversion ratio. One Hertz is equal to 0.001 Kilohertz, so use this simple formula to convert:

Hertz = Kilohertz × 0.001

For example, here's how to convert 500 Hertz to Kilohertz using the formula above.

500 Hz = (500 × 0.001) = 0.5 kHz

1 Hertz is equal to how many Kilohertz?

1 Hertz is equal to 0.001 Kilohertz: 1 Hz = 0.001 kHz

There are 0.001 Kilohertz in 1 Hertz. To convert from Hertz to Kilohertz, multiply your figure by 0.001 (or divide by 1000) .

1 Kilohertz is equal to how many Hertz?

1 Kilohertz is equal to 1000 Hertz: 1 kHz = 1000 Hz

There are 1000 Hertz in 1 Kilohertz. To convert from Kilohertz to Hertz, multiply your figure by 1000 (or divide by 0.001) .

Popular Frequency Converters:

Nanohertz to Terahertz, Millihertz to Microhertz, Kilohertz to Terahertz, Nanohertz to Hertz, Microhertz to Megahertz, Megahertz to Nanohertz, Millihertz to Nanohertz, Gigahertz to Kilohertz, Kilohertz to Nanohertz, Gigahertz to Millihertz, Terahertz to Gigahertz,

Converting Hertz and Kilohertz

HertzKilohertzKilohertzHertz
1 Hz0.001 kHz1 kHz1000 Hz
2 Hz0.002 kHz2 kHz2000 Hz
3 Hz0.003 kHz3 kHz3000 Hz
4 Hz0.004 kHz4 kHz4000 Hz
5 Hz0.005 kHz5 kHz5000 Hz
6 Hz0.006 kHz6 kHz6000 Hz
7 Hz0.007 kHz7 kHz7000 Hz
8 Hz0.008 kHz8 kHz8000 Hz
9 Hz0.009 kHz9 kHz9000 Hz
10 Hz0.01 kHz10 kHz10000 Hz
11 Hz0.011 kHz11 kHz11000 Hz
12 Hz0.012 kHz12 kHz12000 Hz
13 Hz0.013 kHz13 kHz13000 Hz
14 Hz0.014 kHz14 kHz14000 Hz
15 Hz0.015 kHz15 kHz15000 Hz
16 Hz0.016 kHz16 kHz16000 Hz
17 Hz0.017 kHz17 kHz17000 Hz
18 Hz0.018 kHz18 kHz18000 Hz
19 Hz0.019 kHz19 kHz19000 Hz
20 Hz0.02 kHz20 kHz20000 Hz