Megahertz to Kilohertz Conversion

Convert Megahertz to Kilohertz (MHz to kHz)

You are currently converting Frequency units from Megahertz to Kilohertz

1 Megahertz (MHz)

=

1000 Kilohertz (kHz)

Enter the number of Megahertz(MHz) to convert into Kilohertz(kHz).

Megahertz(MHz) Value:

Results in Kilohertz(kHz):

1 (MHz) = 1000 (kHz)

Do you want to convert Kilohertz to Megahertz?

How to Convert Megahertz to Kilohertz

To convert Megahertz to Kilohertz, multiply the Frequency by the conversion ratio. One Megahertz is equal to 1000 Kilohertz, so use this simple formula to convert:

Megahertz = Kilohertz × 1000

For example, here's how to convert 5 Megahertz to Kilohertz using the formula above.

5 MHz = (5 × 1000) = 5000 kHz

1 Megahertz is equal to how many Kilohertz?

1 Megahertz is equal to 1000 Kilohertz: 1 MHz = 1000 kHz

There are 1000 Kilohertz in 1 Megahertz. To convert from Megahertz to Kilohertz, multiply your figure by 1000 (or divide by 0.001) .

1 Kilohertz is equal to how many Megahertz?

1 Kilohertz is equal to 0.001 Megahertz: 1 kHz = 0.001 MHz

There are 0.001 Megahertz in 1 Kilohertz. To convert from Kilohertz to Megahertz, multiply your figure by 0.001 (or divide by 1000) .

Popular Frequency Converters:

Terahertz to Millihertz, Kilohertz to Gigahertz, Nanohertz to Megahertz, Microhertz to Terahertz, Microhertz to Megahertz, Terahertz to Microhertz, Terahertz to Hertz, Millihertz to Hertz, Megahertz to Hertz, Kilohertz to Megahertz, Millihertz to Kilohertz,

Converting Megahertz and Kilohertz

MegahertzKilohertzKilohertzMegahertz
1 MHz1000 kHz1 kHz0.001 MHz
2 MHz2000 kHz2 kHz0.002 MHz
3 MHz3000 kHz3 kHz0.003 MHz
4 MHz4000 kHz4 kHz0.004 MHz
5 MHz5000 kHz5 kHz0.005 MHz
6 MHz6000 kHz6 kHz0.006 MHz
7 MHz7000 kHz7 kHz0.007 MHz
8 MHz8000 kHz8 kHz0.008 MHz
9 MHz9000 kHz9 kHz0.009 MHz
10 MHz10000 kHz10 kHz0.01 MHz
11 MHz11000 kHz11 kHz0.011 MHz
12 MHz12000 kHz12 kHz0.012 MHz
13 MHz13000 kHz13 kHz0.013 MHz
14 MHz14000 kHz14 kHz0.014 MHz
15 MHz15000 kHz15 kHz0.015 MHz
16 MHz16000 kHz16 kHz0.016 MHz
17 MHz17000 kHz17 kHz0.017 MHz
18 MHz18000 kHz18 kHz0.018 MHz
19 MHz19000 kHz19 kHz0.019 MHz
20 MHz20000 kHz20 kHz0.02 MHz